Cách cài đặt docker trên ubuntu

Cách cài đặt docker trên ubuntu

Bạn sử dụng những câu lệnh này

sudo apt -y remove docker docker-engine docker.io containerd runc; \
	sudo apt install -y \
		apt-transport-https \
		ca-certificates \
		curl \
		gnupg-agent \
		software-properties-common &&
	curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |
	sudo apt-key add - &&
	sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 &&
	sudo add-apt-repository -r \
		"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
		$(lsb_release -cs) \
		stable" &&
	sudo add-apt-repository \
		"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
		$(lsb_release -cs) \
		stable" &&
	sudo apt update &&
	sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io &&
	sudo usermod -aG docker ${USER} &&
	newgrp docker <<< "docker run --rm hello-world" &&
	newgrp docker

Câu lệnh cuối newgrp docker là để tránh bị lỗi Permission denied mà thường thì cần phải logout và login lại. Tuy nhiên, cách làm này chỉ hoạt động ở shell hiện tại, khi khởi động một shell khác trước khi logout thì thông báo lỗi này vẫn được hiện lên.

Cách tốt nhất là vẫn nên logout/login lại để hệ thống cập nhật lại danh sách nhóm của user.

Buy Me A Coffee