Để nhanh cho nó vuông, bạn chạy lệnh này

sudo apt install -y \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common && \
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - && \
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 && \
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable" && \
sudo apt update && \
sudo apt install -y docker-ce && \
sudo usermod -aG docker $USER && \
newgrp docker

Sau đó kiểm tra xem hàng có chuẩn không bằng cách chạy

docker run --rm hello-world

2 câu lệnh cuối sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker là để tránh bị lỗi Permission denied mà thường thì cần phải restart lại máy.

Have fun