dhparams.pem là file chứa 1 số nguyên tố siêu lớn (khoảng 2048 bit), được random bất kì để dùng với SSL certificate.

Dùng câu lệnh sau để tạo file random dhparams.pem

openssl dhparam -out dhparams.pem 2048